eea

Názov projektu:

„Zlepšenie turistickej infraštruktúry sprístupnenia národnej kultúrnej pamiatky – Nitra hrad – vrátane obnovy jeho častí.“

.

Realizácia v rámci programu:

„Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva“

 .

Cieľ projektu:

Cieľom je obnovené, zrekonštruované a chránené kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti.

.

Cieľ projektu vyjadrený v merateľných indikátoroch a ich cieľová hodnota:

1. Počet obnovených súčastí hradu (hradná pivnica, balustráda, schodisko): 3

2. Počet m2 obnoveného hradného múru: 313

3. Počet nových objektov turistickej infraštruktúry (objekt služieb turistom, parkovisko): 2

4. Reklamné predmety: 1.700 ks

5. Vydanie informačných materiálov : 1.735 ks

6. Dĺžka obnovených chodníkov: 200 m2

7. Počet instalovaných informačných tabúľ (chodník, pivnica): 5

8. Zriadenie expozície (schodisko veže): 160 m2

.

Spolufinancovaného:

z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

.

V rámci projektu sú financované tri výstupy projektu:

1. Riadenie Projektu podporou v sume 23.400 eur;

2. Zachované a obnovené kultúrne dedičstvo sprístupnené verejnosti: 780.028 eur;

3. Zriadené nové expozície, informačné tabule inštalované na náučných chodníkoch a územiach: 17.530 eur.

.

Informácia o výške poskytnutého grantu (odkaz na zmluvu z CRZ):

Celkové oprávnené výdavky Projektu: 820.958 eur

Projektový grant: 697.814 eur

Miera Projektového grantu max. 85% z celkových oprávnených nákladov Projektu

Spolufinancovanie Projektu z vlastných zdrojov Prijímateľa grantu: 123.144 eur

15% z celkových oprávnených nákladov  Projektu

Neoprávnené výdavky Projektu: 138.171 eur (uhrádza Prijímateľ grantu)

.

Rozpočtové kapitoly financované Projektom:

1. Náklady na nákup tovarov a služieb v sume 24.240 eur;

2. Náklady na publicitu a propagáciu Projektu v sume: 17.765 eur;

3. Náklady na stavebné práce – sumeárne: 778.953 eur.

.

Správca programu:

Úrad vlády Slovenskej republiky

.

Prijímateľ:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

.

Partner projektu:

Castellum, n.o.

Dátum vydania rozhodnutia o schválení Projektu: 20. 02. 2015

Pôvodný termín ukončenia Projektu: 30. 04. 2016

Prdĺžený termín ukončenia Projetktu: 30. 04. 2017

.

.

.